Raadpleeg onze advocaten burgerlijk recht tussen Antwerpen, Brussel en Gent

Geraakt u verzeild in een familie-, huur-, aansprakelijkheids- of bouwgeschil? Onze advocaten steunen op een jarenlange ervaring in diverse rechtsdomeinen, zoals burgerlijk recht, familierecht, verkeersrecht, huurrecht, jeugdrecht en ondernemingsrecht. Ze adviseren, bemiddelen en bieden juridische bijstand bij allerhande conflictsituaties om uw geschil zo spoedig mogelijk te beëindigen. Onze advocaten pleiten voor de rechtbanken van Antwerpen, Dendermonde, Leuven, Mechelen, Brussel en Gent.

img-Familierecht

Wat is burgerlijk recht, civiel recht of privaatrecht?

Burgerlijk recht wordt ook wel civiel recht of privaatrecht genoemd. Het burgerlijk recht regelt de verhoudingen tussen burgers onderling en is dus een bijzonder breed begrip. Het burgerlijk recht tracht namelijk ruzies te beslechten omtrent o.a. familiekwesties, burgerlijke aansprakelijkheid, huurproblemen, medische fouten, bezit en eigendom. Bij de geschillen worden geen straffen opgelegd – zoals bij het strafrecht – maar wordt er steeds gezocht naar een oplossing. Die oplossing uit zich in de vorm van een schadevergoeding of een compromis tussen de verschillende partijen.

Belandt u zelf in een dergelijk conflict? Onze advocaten burgerlijk recht – gevestigd in de driehoek Antwerpen-Brussel-Gent – nemen alle tijd om naar uw verhaal te luisteren, maken u wegwijs in het juridische doolhof en loodsen u doorheen alle mogelijkheden. Ze bieden advies op maat en creëren of evalueren overeenkomsten of contracten. Daarnaast verdedigen ze de belangen van u en/of uw kinderen tijdens een eventuele juridische procedure.

Alle thematieken binnen het burgerlijk recht

Mensen komen in nauw contact met elkaar in de meest uiteenlopende situaties, van het aangaan van een huwelijk tot het afsluiten van een huurcontract. Dit kan probleemloos verlopen, maar af en toe kunnen er onverzoenbare ruzies ontstaan. Hieronder spitsen we ons even toe op alle thema’s die aan bod komen binnen het burgerlijk of civiel recht. In elk van deze omstandigheden staan onze advocaten u bij met juridisch advies en ondersteuning in o.a. Antwerpen, Dendermonde, Leuven, Mechelen en Brussel.

Bent u even afgeleid en botst uw winkelkar tegen een andere wagen? Breken uw kinderen per ongeluk een voorwerp in de supermarkt? Als u schade toebracht aan (het bezit van) anderen door onopzettelijk foutief of onvoorzichtig te handelen, dan kunt u aansprakelijk gesteld worden en moet u een schadevergoeding betalen. Dit is ook het geval wanneer bijvoorbeeld uw kind, leerling of huisdier schade berokkent. Met een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid of een familiale verzekering krijgt u gelukkig de nodige bescherming. Uw verzekeraar verdedigt u en betaalt de schadevergoeding aan het slachtoffer.

Heeft u geen verzekering afgesloten? Wilt u uw aansprakelijkheid betwisten of zelf een schadevergoeding eisen? Onze advocaten tussen Antwerpen, Brussel en Gent zetten zich maximaal in om uw aansprakelijkheidsgeschillen op te lossen. Wordt u aansprakelijk gesteld, dan trachten we het causale verband tussen de fout en de schade te betwisten. Heeft u zelf schade geleden, dan trachten we het causale verband tussen de fout en de schade aan te tonen en dan eisen we een schadevergoeding.

Komt u terecht in een vechtscheiding? Weigert uw ex-partner de kinder- of partneralimentatie te betalen? Leeft uw ex-partner de verblijfsregeling niet na? Hoe mooi menselijke relaties ook zijn, toch kunnen ze veel hartzeer en praktische beslommeringen veroorzaken. Gelukkig kunt u steeds rekenen op onze advocaten familierecht, gelokaliseerd tussen Antwerpen, Brussel en Gent. We luisteren actief naar uw verhaal, informeren u over alle mogelijkheden, adviseren, bemiddelen, sluiten overeenkomsten, bedaren de gemoederen, vorderen alimentaties en verdedigen uw zaak in de rechtbank indien nodig.

Meer info over familierecht

Heeft u een verkeersovertreding begaan en brengt u zo schade toe aan een andere weggebruiker? Bent u tegen een wagen gebotst of heeft u iemand aangereden? Als u de Belgische verkeersregels overtreedt, dan maakt u kans op een fikse geldboete, een dagvaarding, een (tijdelijk) rijverbod of een gevangenisstraf. Werd u zelf het slachtoffer van een verkeersongeval of vluchtmisdrijf, dan heeft u uiteraard het recht op een schadevergoeding. Onze advocaten hebben een diepgaande kennis van het verkeersrecht en ondersteunen u bij alle verkeersgeschillen. Onze advocaten pleiten voor de rechtbanken van o.a. Antwerpen, Dendermonde, Leuven, Mechelen en Brussel. Wordt u zelf beschuldigd van een verkeersovertreding, dan verzamelen we bewijzen, betwisten we uw aansprakelijkheid en trachten we uw straf te verminderen. Wordt u getroffen door een verkeersovertreding, dan tonen we de aansprakelijkheid van de schuldige partij aan en eisen we een schadevergoeding.

Meer info over verkeersrecht

Wanneer u een woning, appartement of handelspand verhuurt of huurt, dan kunnen er wel eens huurgeschillen ontstaan. Als verhuurder kunt u bijvoorbeeld te maken krijgen met huurders die het huurpand beschadigen, de huur niet betalen of de woning weigeren te verlaten. Maar ook als huurder blijft u niet altijd gevrijwaard van problemen. Misschien is het huurpand bijvoorbeeld in slechte staat of weigert de verhuurder uw borg terug te betalen. Eerst kunt u zelf een verzoeningsprocedure opstarten en zo kijken of er compromissen mogelijk zijn. Biedt dit geen oplossing? Dan kunt u onze advocaten huurrecht inschakelen in de regio’s Antwerpen, Dendermonde, Leuven, Mechelen, Brussel en Gent. We stellen uw huurovereenkomst op of lezen die na, informeren u over uw rechten en plichten en behartigen uw belangen tijdens een eventuele gerechtelijke procedure.

Meer info over huurrecht

Het overlijden van een dierbare is steeds een emotioneel zwaar gebeuren. Helaas is de verdeling van een erfenis vaak ook een bron voor familieruzies. Vermoedt u dat een van de erfgenamen reeds een substantieel bedrag ontvangen heeft? Bent u onterfd of wilt u de erfenis weigeren? Onze erfrecht advocaten, actief in o.a. Antwerpen, Dendermonde en Brussel, geven een deskundig antwoord op al uw vragen. We vertellen u hoe het Belgische erfrecht in elkaar zit, adviseren u over uw mogelijkheden, bemiddelen tussen de verschillende erfgenamen en bieden juridische bijstand tijdens mogelijke procedures.

Heeft u geld of goederen te goed, maar betaalt de schuldenaar u niet vrijwillig? U kunt een bewarend beslag leggen op diens roerende en onroerende goederen als u vermoedt dat de schuldenaar insolvabel zal zijn of zich onvermogend zou maken én als er nog geen rechterlijke uitspraak is. De schuldenaar mag zijn goederen dus behouden, maar hij mag ze niet verkopen of wegschenken. Eens de schuldenaar effectief door de rechtbank veroordeeld is tot betaling, dan kunt u uitvoerend beslag leggen op de roerende en onroerende goederen van de schuldenaar. Wordt er onterecht beslag gelegd op uw goederen? Dan kunt u zich richten tot de beslagrechter om het beslag te beëindigen. Onze advocaten staan klaar voor zowel schuldeisers als schuldenaars. We adviseren u over uw rechten, zorgen ervoor dat u het geld krijgt waarop u recht heeft of betwisten de inbeslagname. Onze advocaten zijn actief over heel Vlaanderen, van Antwerpen en Dendermonde tot Leuven en Mechelen.

Bij een bouwproject zijn er heel wat partijen betrokken: opdrachtgever, architect, ingenieur, verkoper, bouwfirma, (onder)aannemers, vakmannen… Het is dan ook normaal dat er af en toe een bouwgeschil ontstaat tussen alle verschillende actoren. Misschien wordt uw bouwproject namelijk te laat of gebrekkig afgeleverd. Misschien zijn er ernstige problemen met de geluidsisolatie, waterdichting of stabiliteit van de woning.

U kunt een bouwgeschil eerst minnelijk proberen op te lossen door een aangetekende brief te zenden naar de verantwoordelijke partij. Daarin wijst u op de tekortkomingen en levert u bewijsmateriaal aan. Komt u niet tot een overeenkomst? Dan kunt u rekenen op de Verzoeningscommissie Bouw. Zij trachten uw bouwgeschil te verhelpen zonder het gerecht hierbij te betrekken. Als u niet tot een compromis komt met de tegenpartij, dan is het tijd om gerechtelijke stappen te ondernemen. Wenst u juridische ondersteuning bij uw bouwgeschil? Of wordt u als professionele stielman zelf onterecht beschuldigd van een bouwfout? Laat u bijstaan door onze advocaten burgerlijk recht in de regio’s Antwerpen, Dendermonde, Leuven, Mechelen, Brussel en Gent. We begeleiden u doorheen de gehele juridische procedure, scheppen duidelijkheid rond de aansprakelijkheid of eisen een schadevergoeding.

Het consumentenrecht werd in het leven geroepen om de consument te beschermen bij de aankoop van goederen en diensten. Als consument kunt u namelijk in enkele vervelende situaties terechtkomen. Worden uw consumentenrechten bijvoorbeeld geschonden of heeft u een defect item ontvangen? Dan kunt u respectievelijk uw klacht bespreken met de verkoper, bemiddeling inschakelen en uw geschil gratis voorleggen aan de Consumentenombudsdienst (COD). Bent u eerder het slachtoffer van fraude, bedrog of oplichting, meldt het voorval dan eerst bij Meldpunt. Kunt u het geschil zelf niet oplossen en wilt u de zaak voor de rechtbank brengen? Schakel onze advocaten in voor advies en juridische bijstand in o.a. Antwerpen, Dendermonde en Brussel. Meer informatie over consumentenbescherming vindt u alvast op de website van de Vlaamse Overheid en FOD Economie.

Werd er een verkeerd lichaamsdeel geopereerd? Bleef er medisch materiaal achter in uw lichaam? Dan heeft u medische schade geleden en werd er een medische fout gemaakt. We spreken over een medische fout als de zorgverlener of zorginstelling in kwestie onbedoelde, maar vermijdelijke schade toebracht aan de patiënt door nalatig/fout te handelen of de patiëntenrechten te negeren. In dit geval kunt u best te rade gaan bij onze advocaten burgerlijk recht, actief in Antwerpen, Dendermonde, Leuven, Mechelen, Brussel en Gent. Zij onderzoeken of het al dan niet om een medische fout gaat, trachten tot een minnelijk akkoord te komen met alle partijen en verdedigen uw belangen in de rechtbank indien nodig.

Vertrouw op onze advocaten in de driehoek Antwerpen-Brussel-Gent

Conflicten zijn menselijk, maar vaak ook lastig en complex. Aarzel daarom niet om uw krachten te bundelen met onze advocaten burgerlijk recht. Dankzij onze brede expertise kunnen we vrijwel alle soorten zaken behandelen. We luisteren eerst actief naar uw versie van de feiten, adviseren u over uw opties en bekijken samen of een minnelijke oplossing mogelijk is. Ze hanteren hierbij steeds een uiterst persoonlijke, onpartijdige, open en vertrouwelijke aanpak. Is een minnelijke oplossing geen optie, dan ondernemen we samen gerechtelijke stappen en verdedigen we uw zaak in de rechtbank. Onze advocaten pleiten voor de rechtbanken van Antwerpen, Dendermonde, Leuven, Mechelen, Brussel en Gent. Onze jarenlange ervaring, ongeziene strijdvaardigheid en onuitputtelijke doorzettingsvermogen vormen de ideale ingrediënten om uw zaak te winnen.

background-cta

Uw geschil oplossen samen met een professional?

Onze advocaten in de driehoek Antwerpen-Brussel-Gent bieden een luisterend oor en een helpende hand bij onder andere familie-, huur-, aansprakelijkheids- en bouwgeschillen.

STEL ONS UW VRAAG!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.