Uw advocaat familierecht voor persoonlijke en familiale kwesties

Heeft u besloten om te scheiden van uw partner? Wilt u de verblijfsregeling van uw kinderen organiseren of uw goederen correct verdelen? Voor onder andere deze zaken kan u terecht bij onze advocaat familierecht Mr. Elektra Kourouklis. Ons advocatenkantoor is gevestigd te Wichelen in Oost-Vlaanderen, dicht bij Berlare, Wetteren, Zele, Dendermonde en Aalst, maar onze expertise strekt zich uit over heel België.

img-Familierecht

Een advocaat familierecht die uw belangen behartigt vanuit een menselijk oogpunt

Als ervaren familierechtadvocaat weet Mr. Kourouklis hoe belangrijk een menselijke aanpak is. Ze neemt uitgebreid de tijd om naar uw verhaal te luisteren en kiest resoluut voor kwaliteit, eerder dan kwantiteit. Onze advocaten delen hun vakkennis op een eerlijke en transparante manier met u.

Echtscheiding

Echtscheidingen en familiedossiers zijn niet alleen emotioneel zwaar, maar zitten vaak ook ingewikkeld in elkaar.

Alle aspecten van het personen- en familierecht vereisen een persoonlijke aanpak, empathie en inzet. Daarvoor kan u vertrouwen op onze advocaat familierecht Mr. Elektra Kourouklis. Zij zal uw persoonlijk verhaal voorleggen aan de rechtbank om zo snel mogelijk een oplossing te bieden op juridisch vlak voor uw familiaal geschil.

Onze familierechtadvocaat gaat samen met u na of er een overeenkomst gesloten kan worden over uw vermogen en/of gezin en of er sprake is van een echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT). In dat geval leggen we het akkoord voor aan de rechtbank.

Kan u geen akkoord sluiten en wilt u de aanzet geven tot een echtscheidingsprocedure? In dat geval leggen we de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO) voor aan de familierechtbank.

Deze procedure voert u samen met uw ex-partner. Onze advocaat familierecht kan een van de twee of beiden bijstaan. Mr. Elektra Kourouklis maakt een volledig akkoord op in een familierechtelijke en vermogensrechtelijke overeenkomst. Op die manier wordt elke discussie op lange termijn uitgesloten. Onze advocaat staat u bij zodat u niets over het hoofd ziet en zorgt ervoor dat alles fiscaal geoptimaliseerd wordt en juridisch sluitend is. Van zodra de overeenkomsten op punt staan, dienen we een verzoekschrift in voor de familierechtbank. Het Openbaar Ministerie (OM) kijkt na of de belangen van de kinderen niet worden geschaad door de regeling in de familierechtelijke overeenkomst en zal hierover een advies formuleren. Wordt er aan alle voorwaarden voldaan, dan spreekt de rechter de echtscheiding uit en homologeert hij of zij de regeling m.b.t. de kinderen in een vonnis.

Om met volledige toestemming te kunnen scheiden, dienen er twee overeenkomsten opgemaakt te worden:

de familierechtelijke overeenkomst

 • Hierin wordt alles geregeld wat niet met de verdeling van het vermogen te maken heeft. De belangrijkste pijlers zijn:
  • het ouderlijk gezag, de omgangsregeling en dus het verblijf van de kinderen
  • het persoonlijk onderhoudsgeld en de alimentatie voor de kinderen
  • de verblijfplaats van de echtgenoten tijdens de echtscheidingsprocedure
  • het ten laste nemen van de schulden tijdens de echtscheidingsprocedure
  • de toekenning van de kinderbijslag en het fiscaal voordeel
 • De advocaat familierecht geeft u een duidelijk inzicht in de zaken waarover u overeenkomsten sluit, zoals:
  • de juridische gevolgen van de EOT en de beperkte mogelijkheden om hier later nog van af te wijken
  • de optimalisatie van het fiscaal voordeel
  • het ouder worden van de kinderen en de mogelijkheid om daarop te anticiperen

de vermogensrechtelijke overeenkomst

 • De vermogensrechtelijke overeenkomst bevat alles wat het gezamenlijke vermogen Om het vermogen te verdelen, dient evenals een overeenkomst getroffen te worden over:
  • de verdeling van meubels
  • de verdeling van wagens
  • de verdeling van de woning
  • de verdeling van de schulden
  • de verdeling van groepsverzekeringen, pensioenspaarfondsen, …

Kunt u maar een gedeeltelijk of helemaal geen akkoord bereiken, dan kan u scheiden via de procedure van een echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (EOO). Die kent drie verschijningsvormen:

ernstige feiten die het bewijs vormen van onherstelbare ontwrichting

 • Hier wordt de echtscheiding onmiddellijk toegekend omdat er ernstige feiten gebeurd zijn die de verderzetting van het huwelijk onmogelijk maken. Voorbeelden van zulke feiten zijn:
  • geweldpleging door een van de partners
  • het verlaten van de echtelijke woonst
  • bedrog
  • middelengebruik
 • De rechter kan oordelen dat de partij die de feiten gepleegd heeft, de gerechtskosten moet betalen. Ook kan de rechter hem of haar bepaalde rechten ontnemen, waardoor het huwelijksleven niet verdergezet kan worden. De partner kan hierdoor het recht op persoonlijk onderhoudsgeld

een gezamenlijk verzoek van beide echtgenoten

 • De echtscheiding kan worden uitgesproken als beide partijen akkoord zijn om te scheiden, maar geen akkoord vinden over alle andere maatregelen. De enige voorwaarde is dat er een feitelijke scheiding bestaat van drie of zes maanden, waardoor een echtscheiding kan worden toegekend.

een eenzijdig verzoek tot echtscheiding

 • Wanneer slechts één echtgenoot de echtscheiding aanvraagt en de andere niet akkoord gaat dan zal de echtscheiding toch worden toegekend wanneer de partijen één jaar feitelijk gescheiden
  Een echtgenoot kan de tegen hem of haar gevorderde echtscheiding dus maximum één jaar tegenhouden.

Besluit echtscheidingen

Naargelang uw situatie gaan we na welke echtscheidingsprocedure het best aansluit bij uw wensen. Onze advocaat familierecht zal steeds de kortste en meest betaalbare procedure adviseren waarin uw rechten gewaarborgd worden. Een advocaat is aangewezen voorafgaand of tijdens de echtscheiding, omdat er veel verschillende mogelijkheden bestaan om te scheiden. Bovendien bent u hierdoor zeker dat u geen belangrijke zaken over het hoofd ziet.

Het is bovendien aangeraden om voor een advocaat te kiezen die gespecialiseerd is in het familierecht, zoals Mr. Elektra Kourouklis. Onze advocaat familierecht zal u begeleiden bij de verschillende stappen. Ze probeert om zoveel mogelijk akkoorden te bereiken in alle familiedossiers om vechtscheidingen te voorkomen.

Wilt u graag een persoonlijk gesprek met onze advocaat personen- en familierecht?

Contacteer ons

Verblijfsregeling

Indien ouders uit elkaar gaan dan wordt er een verblijfsregeling toegekend. De wetgever geeft er vanaf een bepaalde leeftijd de voorkeur aan om een gelijke verdeling toe te kennen aan beide ouders. Toch houdt onze advocaat familierecht rekening met enkele tegenindicaties die erop wijzen dat een andere verblijfsregeling beter past bij de kinderen.

De meest voorkomende verblijfsregelingen:

 • een gelijk verdeeld verblijf met een week-weekregeling of met kortere wissels
 • een weekend op twee bij de ene ouder, de rest van de periode bij de andere
 • een 9/5-regeling waarbij de kinderen negen dagen bij de ene ouder verblijven en vervolgens vijf bij de andere

De rechter kijkt in eerste instantie na of de belangen van de kinderen voldoende beschermd worden. Andere criteria waarmee rekening wordt gehouden:

 • de wens van de kinderen (afhankelijk van de leeftijd)
 • de jobinvulling van beide partijen
 • de afstand tussen de woonplaatsen
 • de verstandhouding tussen de ouders

Kinderen vanaf 12 jaar kunnen ook gehoord worden door de rechter indien ze dat wensen. Uitzonderlijk kan dat ook bij jongere kinderen.

De rechtbank kan de omgangsregeling ook aanpassen:

 • wanneer het kind dat wenst
 • wanneer het kind niet gelukkig is in een nieuw samengesteld gezin
 • wanneer het praktisch onmogelijk wordt doordat een ouder verhuist

Advocaat familierecht Mr. Elektra Kourouklis luistert naar uw verhaal en gaat samen met u op zoek naar de best passende oplossing. Ze bekijkt als eerste of een akkoord tot de mogelijkheden behoort, door de tegenpartij uit te nodigen voor een gezamenlijk overleg. Ze hecht veel belang aan het bekomen van een akkoord. Het kind ervaart meer rust en de procedure is veel minder complex, sneller afgerond en minder kostelijk. Ze kan de rechtbank ook vragen om de zaak door te verwijzen naar de kamer voor minnelijke schikking. Daar tracht de rechter de partijen tot een akkoord te begeleiden in een vertrouwelijk kader.

Onze advocaat familierecht kan u inlichten over alle aspecten die een invloed uitoefenen op de toe te kennen verblijfsregeling. Ze is gespecialiseerd in het familierecht en is daarnaast ook jeugdadvocate. Ze kan goed inspelen op de wensen van de kinderen en dit vervolgens vertolken voor de rechtbank.

Komen de standpunten van de partijen niet overeen, dan is een procedure voor de rechtbank aangewezen. In dat geval zal Mr. Elektra Kourouklis er alles aan doen om uw gelijk te behalen voor de rechtbank. Met veel inzet, precisiewerk en strijdvaardigheid zal zij uw zaak verdedigen.

Alimentatie van de kinderen

Berekening van de alimentatie

Onze advocaat familierecht Mr. Elektra Kourouklis kan samen met u het bedrag van de alimentatie berekenen. Ze houdt rekening met een aantal voorwaarden:

De begroting van de alimentatie begint bij de berekening van de kost van het kind. Dat hangt af van zijn of haar leeftijd. Hoe ouder het kind, hoe duurder de kosten.

Onze advocaat familierecht baseert zich hiervoor onder meer op de tabellen van de gezinsbond die vaak gehanteerd worden voor de rechtbank.

Hoeveel elke ouder zal bijdragen in de kosten van het kind hangt af van de levensstandaard van beide ouders. Daarbij kijken we naar de onroerende inkomsten, het inkomen of de mogelijkheid om een inkomen te verwerven.

Het is namelijk zo dat sommige ouders bewust niet werken om geen alimentatie te moeten betalen. De wetgever houdt bijgevolg rekening met de mogelijkheden van die ouder om inkomsten te vergaren. Vervolgens wordt de alimentatie berekend op basis van een fictief inkomen.

Onze advocaat familierecht kijkt ook naar het aandeel van elk van de ouders in de gezamenlijke inkomsten. Elk van de ouders zal moeten bijdragen in de kost van de kinderen volgens dat percentage.

Tot slot wordt ook de verblijfsregeling in acht genomen. Hoe meer een van de ouders voorziet in de zorg van het kind, hoe minder alimentatiegeld die zal moeten betalen.

Normaliter hoeft er geen alimentatie betaald te worden bij een week-weekregeling en een minimaal verschil tussen de inkomsten van de ouders.

Indexatie en aanpassing van de alimentatie

Alimentaties worden jaarlijks geïndexeerd. Bovendien kan u aan de rechter vragen om de alimentatie te laten verhogen op bepaalde scharnierleeftijden, zoals op 6, 12 en 18 jaar. Wat als de inkomenssituatie van een van de ouders verandert? Wanneer de ouder zelf geen invloed heeft op de wijziging, dan kan u aan de rechtbank vragen om de alimentatie te verhogen of verlagen in overeenstemming met de nieuwe inkomsten.

Fiscaal voordeel en fiscaal inbrengen van de alimentatie

Onze advocaat familierecht let op een fiscaal gunstige regeling die de grootst mogelijke financiële voordelen biedt aan beide ouders, zodat dit aspect zo gunstig mogelijk uitdraait voor beide partijen.

Het fiscaal voordeel voor een kind is een verhoging van de belastingvrije som. Die varieert naargelang het aantal kinderen dat u fiscaal ten laste hebt en uw burgerlijke staat. Indien u kinderen fiscaal ten laste heeft dan kan u de alimentatiegelden die u betaalt voor uw kinderen en de buitengewone kosten niet meer fiscaal inbrengen.

Voor de kinderen die u niet fiscaal ten laste heeft, zijn de alimentatiegelden en bijdragen in de buitengewone kosten fiscaal aftrekbaar voor 80% van uw netto-inkomen.

Laat u bijstaan door een gespecialiseerde advocaat in het familierecht

Contacteer ons

Alimentatie van de ex-echtgenoot

Persoonlijke alimentatie tijdens de echtscheidingsprocedure

De rechter kan beslissen om aan de financieel zwakkere echtgenoot een onderhoudsuitkering toe te kennen zolang de echtscheidingsprocedure loopt.

Bij de beoordeling houdt de rechtbank vooral rekening met de inkomsten en mogelijkheden van beide ex-partners.

Ook wordt gekeken naar de levensstandaard van beide ex-echtgenoten tijdens het huwelijksleven.

Persoonlijke alimentatie na de echtscheiding

Wanneer een echtgenoot een bewezen fout maakt waardoor het huwelijksleven niet verdergezet kan worden, dan maakt die geen aanspraak meer op een persoonlijke alimentatie na de echtscheidingsprocedure.

In principe moet de uitkering tot levensonderhoud waarop de behoeftige ex-echtgenoot aanspraak maakt, vastgesteld worden op basis van de inkomsten van de partijen op het tijdstip van de overschrijving van de echtscheiding. Degene die de uitkering vraagt, moet behoeftig zijn. Daarvoor wordt rekening gehouden met de aanzienlijke terugval van de economische situatie van de ex-partner.

Tot slot mag de toegekende alimentatie niet hoger zijn dan 1/3e van de inkomsten van degene die de alimentatie moet betalen en mag de uitkering maximaal toegekend worden voor de duur van het huwelijk.

U kan het betaalde onderhoudsgeld fiscaal inbrengen ten belope van 80%. Degene die het onderhoudsgeld ontvangt, zal ook voor 80% van dat bedrag belast worden.

Vereffening of verdeling van het vermogen

Zowel bij een echtscheiding, een overlijden of wanneer samenwonenden uit elkaar gaan, streeft onze advocaat familierecht naar een eerlijke verdeling van het vermogen. Daartoe behoren de onroerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke onroerende goederen, schulden en erfrechten. We spreken van vereffening en verdeling van zodra twee of meerdere personen een of meerdere goederen in onverdeeldheid hebben.

In eerste instantie geeft onze advocaat familierecht de voorkeur aan een minnelijke verdeling van het vermogen. In dat geval kunnen we los van de rechtbank een akkoord voorleggen aan de notaris omtrent de verdeling van de goederen.

Is een minnelijke verdeling geen optie dan kan de notaris aangesteld worden door de rechtbank om over te gaan tot de gerechtelijke verdeling. Bij een gerechtelijke verdeling worden de partijen gedwongen om de termijnen na te leven zodat ze de procedure niet kunnen vertragen.

Het vermogen van echtgenoten bestaat uit het eigen vermogen van elke partner en het gezamenlijke vermogen van de huwgemeenschap. De vermogens worden bepaald door het huwelijksstelsel. Een huwelijk met een huwelijkscontract en het huwelijksstelsel dat daarin werd voorzien, bepalen de omvang van de vermogens. Bij de scheiding van de goederen zullen de vermogens van beide partners veel groter zijn dan het gezamenlijke vermogen. Alleen het gezamenlijke vermogen wordt verdeeld en de partners behouden hun eigen vermogen. Voor de verdeling moet er vereffend worden. Dat houdt in dat alle schulden tussen de drie vermogens verrekend worden. Iedere echtgenoot heeft recht op de helft van het netto gemeenschappelijke vermogen.

Er kan ook een onverdeeldheid ontstaan door samen te wonen en samen goederen aan te kopen. Daarvoor wordt een onderscheid gemaakt tussen de feitelijke en wettelijke samenwonenden. Ook hier gaan we over tot een vereffening en verdeling van het opgebouwde vermogen. Onze advocaat familierecht gaat in eerste instantie opnieuw na of er op minnelijke wijze verdeeld kan worden of indien er overgegaan moet worden tot gerechtelijke vereffening en verdeling.

Na een overlijden tracht de notaris het vermogen van de overledene te achterhalen om de omvang van de nalatenschap te bepalen. De verdeling hangt af van de regels die bepaald worden door het al dan niet aanwezig zijn van een testament.

 • Indien de overledene geen testament nalaat, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn.
 • Wanneer er wel een testament aanwezig is, dan kan de overledene vrij beschikken over een bepaald gedeelte van zijn of haar vermogen. Hoe groot dat deel is, hangt af van het aantal kinderen en of er al dan niet bijzonderheden werden opgenomen in het huwelijkscontract.

Heeft u nog vragen voor onze advocaat familierecht?

Contacteer ons

Afstamming

De afstammingsband is de juridische band tussen de ouder en het kind. Dat valt niet altijd samen met de biologische afstamming. Het ouderschap heeft een invloed op uw verplichtingen als ouder. U voorziet mee in het onderhoud en de bijdragen in de kosten van het kind. U heeft ouderlijk gezag en recht op contact met het kind. Daarnaast zijn er ook erfrechtelijke gevolgen. Er zijn verschillende mogelijkheden waarop het ouderschap vastgesteld of betwist kan worden. Onze advocaat familierecht kan u hierover adviseren en bijstaan.

Er geldt een wettelijk vermoeden dat u als ouder beschouwd wordt indien het kind geboren wordt tijdens het huwelijk of binnen de 300 dagen na het einde van het huwelijk. Als u niet de ouder van het kind bent dan kan u een procedure voeren ter betwisting van het ouderschap.

Indien u niet gehuwd bent dan kan u het kind vrijwillig erkennen. Die erkenning is een verklaring waarin u de band bevestigt van vaderschap, moederschap of meemoederschap tussen uzelf en het kind. Op die manier krijgt u dezelfde rechten en plichten ten opzichte van het kind als uw partner. Hiervoor is geen biologische band vereist. Omgekeerd kan u wel een procedure opstarten om het ouderschap vast te stellen indien de biologische ouder uw kind niet wilt erkennen.

Is het uw kind niet en bent u toch overgegaan tot de erkenning van het kind? Dan kan u het ouderschap betwisten. Voor zulke procedures kan een gerechtsdeskundige aangesteld worden voor de familierechtbank. Die zal overgaan tot een DNA-onderzoek naar de biologische band tussen de ouder en het kind.

Adoptie

Bij een adoptie maakt u wettelijk iemand uw kind. Zo ontstaat er een juridische band tussen beide. Het kan hier gaan om de adoptie van een buitenlands kind, maar evengoed ook van een meerderjarig persoon of het kind van uw partner.

Meerderjarigen kunnen geadopteerd worden via gewone adoptie. Er ontstaat een band met de adoptant, maar de geadopteerde blijft wel de band behouden met het oorspronkelijke gezin. Hij of zij krijgt dezelfde rechten en plichten als een biologisch kind, maar de band met de overige familieleden blijft beperkt tot de eerste graad. Verder heeft de geadopteerde geen recht op de nalatenschap van andere familieleden van de adoptieouders, zoals de grootouders. Bij gewone adoptie legt u samen met onze advocaat familierecht het verzoekschrift neer voor de rechtbank van eerste aanleg. De naam van de adoptant wordt verleend aan de geadopteerde.

Minderjarigen kunnen geadopteerd worden via gewone adoptie en volle adoptie. Bij volle adoptie wordt de geadopteerde volledig gelijkgesteld aan het biologische kind. De oorspronkelijke familiebanden van het kind worden volledig verbroken en volle adoptie is onomkeerbaar. In dit geval leggen we het verzoekschrift neer bij de familierechtbank.

Bij de neerlegging van het verzoekschrift worden alle betrokkenen op de hoogte gebracht, waaronder de meerderjarige afstammelingen van de geadopteerde in eerste graad.

background-cta

Vraag persoonlijk advies aan onze advocaat familierecht

 

STEL ONS UW VRAAG!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.